รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

Chiangmai Legal Business > Team Members > รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

หัวหน้าและทนายความ

(ใบอนุญาตทนายความที่ 38/2538) ดำรงตำแหน่งหัวหน้า/ทนายความของสำนักงานกฎหมายและผู้ร่วมธุรกิจ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอร์วิค (อังกฤษ) ปริญญาเอกสาขากฎหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายและสาขากฎหมาย เขามีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการทำงานเป็นทั้งทนายความฝึกหัดและอาจารย์ที่โรงเรียนกฎหมายในประเทศไทย นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนบทความให้กับสิ่งพิมพ์จำนวนมากในวารสารกฎหมายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาในหลายทวีป

ขอบเขตงาน : หลากหลาย เช่น กฎหมายแพ่ง; กฎหมายพาณิชย์; กฎหมายอาญา ; กฎหมายองค์กร; การระงับข้อพิพาท; การฟ้องร้อง; อนุญาโตตุลาการ; การไกล่เกลี่ย; กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน; กฎหมายครอบครัว ; กฎหมายการลงทุน กฎหมายคนเข้าเมือง สัญญา; กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์; การบริหารความมั่งคั่ง; กฎหมายครอบครัว ทนายความรับรองเอกสาร เป็นต้น